Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje i promjenu podataka o zgradama