Geooperativa d.o.o. GEODETSKE USLUGE

Geodetske usluge
Geodetski poslovi u sklopu izgradnje objekta

Geodetski poslovi u sklopu izgradnje objekta

Geodetska situacija kao podloga za izradu projekta 

Postojeći katastarski planovi uglavnom nisu dobra podloga za izradu projekta zgrada. Kao podloga za izradu projekta potrebno je izraditi  geodetski visinski snimak područja – geodetska situacija.

Elaborat za evidentiranje katastarske čestice

Prilikom snimanja katastarske čestice često se desi da površina snimljene čestice nije ona koja je upisana u katastru odnosno zemljišnoj kjnizi, ili da dimenzije čestice ne odgovaraju u potpunosti onima sa katastarskog plana. Zbog toga je potrebno prije ishođenja građevinske dozvole uskladiti stvarno stanje sa evidencijom čestice u katastru i zemljišnoj knjizi.

Iskolčenje objekta prema građevinskoj dozvoli

Prijenos projektiranog objekta s glavnog projekta na građevnu česticu vrši se iskolčenjem, kojim se prema Geodetskom projektu postavlja pravilne dimenzije i položaj objekta na građevnoj čestici.